Φλάβια Δάγκα

Πιστοποιημένη Οδοντική Τεχνολόγος (CDT) 
Πτυχιούχος Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών 
(Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)